S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Economics, Copenhagen Business School Working Paper Series, Department of Economics, Copenhagen Business School

No 07-2005:
Cost-Benefit Analysens Vurderings- og Identifikationsproblemer

Svend Marker-Larsen

Abstract: De i denne fremstilling omtalte problemstillinger blev kun ganske kort præsenteret i min oversigtsartikel om "Cost-Benefit Analysens Velfærdsteoretiske Basis" (2005). Det blev deri præciseret, at identifikationsproblemet drejede sig om: Præcis hvilke effekter, der i det hele taget skal medregnes som samfundsøkonomiske fordele og ulemper, hvis analysen skal være fuldstændig og at vurderingsproblemet så drejede sig om spørgsmålet: Hvilke priser, der skal anvendes i forbindelse med værdisætningen af fordele og ulemper. Endvidere blev der givet en summarisk oversigt over en række situationer, hvor man må kunne bruge de aktuelle eller forventede markedspriser, når fordele og ulemper skal værdisættes. I det følgende gives først en mere udførlig redegørelse for nogle af de helt centrale ræsonnementer vedrørende vurderingsproblemet. Sidenhen fører det forholdsvis logisk frem til, at også identifikationsproblemet i en række væsentlige henseender bliver yderligere belyst.

Keywords: None; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H00; (follow links to similar papers)

31 pages, September 13, 2006

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

7641    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lars Nondal ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:cbsnow:2005_007 This page was generated on 2014-12-14 19:21:50