S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI) CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
Working papers in Transport Economics

No 2012:7:
De nationella myndigheternas hantering av marknadsöppning inom kollektivtrafiken – Trafikverket, Transportstyrelsen, Konkurrensverket och Konsumentverket

Roger Pyddoke (), Stefan Pettersson and Nils Enberg

Abstract: Denna rapport analyserar Trafikverkets, Transportstyrelsens, Konkurrensverkets och Konsumentverkets aktiviteter med järnvägs- och kollektivtrafikmarknaderna under 2011. Vi finner inga indikationer på att företag av Trafikverket förfördelats i tilldelningen av järnvägskapacitet. Däremot kan vi konstatera underprissättning av kapacitet och bristande dokumentation, vilket innebär risker för felaktig allokering av kapacitet. Transportstyrelsen har i liten utstäckning följt dessa processer under 2011. Vi finner inte heller några tydliga indikationer på konkurrensproblem förknippade med marknadsöppningen i klagomålen som lämnats till Konkurrensverket och Konsumentverket.

Keywords: Regulation; railway; public transport; regulatory authorities; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: L43; L51; L92; (follow links to similar papers)

65 pages, March 7, 2012

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

CTS2012-7.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mats Berggren ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ctswps:2012_007 This page was generated on 2014-12-14 19:22:08