S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI) CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
Working papers in Transport Economics

No 2013:2:
Internalisation of external effects in European freight corridors

Anna Mellin (), Åsa Wikberg (), Rune Karlsson () and Inge Vierth ()

Abstract: Rapporten utgör ett underlag till Trafikanalys årliga regeringsuppdrag att beskriva internaliseringsgraden inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Vi har analyserat internaliseringsgraden i två godskorridorer. En som sträcker sig från Oslo till Rotterdam och en från Narvik till Neapel. För varje korridor har vi valt ut rutter för väg, järnväg och sjöfart. De externa kostnaderna har vi i huvudsak beräknat utifrån uppgifter i rapporten Handbook on estimation of external costs in the transport sector (IMPACT). Resultaten visar att internaliseringsgraderna skiljer sig åt både mellan och inom länderna, beroende på rutt. Skillnaderna är även stora mellan trafikslagen. På vägsidan är andelen motorväg en viktig faktor som påverkar internaliseringsgraden, och på både väg- och järnvägsidan är det slitage på infrastruktur som utgör den stora andelen av de externa kostnaderna. För sjöfarten finns det färre och lägre internaliserande avgifter och skatter, vilket ger låga internaliseringsgrader för detta trafikslag. För sjöfarten har befintliga och kommande regleringar för t.ex. utsläpp av luftföroreningar inte tagits med i beräkningarna då de inte tas ut i form av en rörlig avgift eller skatt. Totalt sett är internaliseringsgraden högst för väg- och järnvägstransporterna, där det för korridoren Oslo-Rotterdam även finns en överinternalisering. För vägtransport varierar internaliseringsgraden mellan 87 % och 119 %, för järnväg mellan 84 % och 121 %, och för sjöfart mellan 5 % och 8 %, beroende på rutt.

Keywords: Internalisation; Freight transport; Freight corridor; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: R41; R48; (follow links to similar papers)

56 pages, April 9, 2013

Also published as: International Transport Forum Discussion Paper, 2013-10

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

CTS2013-2.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mats Berggren ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ctswps:2013_002 This page was generated on 2014-12-14 19:22:08