S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI) CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
Working papers in Transport Economics

No 2014:12:
Nätverksutläggning för cykel

Svante Berglund () and Leonid Engelson ()

Abstract: Cykel har blivit en allt viktigare planeringsfråga och i den här rapporten gör vi ett försök att göra en nätverksutläggning för cykel i likhet med det som görs för bil och kollektivtrafik. Projektets syfte är att se om resultaten ger anledning att gå vidare med att hantera cykel på samma sätt som övriga färdmedel. Vi gör detta genom att jämföra nätverksutlagda cykelvolymer med räkningar av cykeltrafik. Resultaten visar att de modellberäknade volymerna ligger rimligt rätt för en modell som inte är kalibrerad mot räkningar. Genomgående ligger de modellberäknade volymerna högt i förhållande till räkningarna vilket är något som kan kalibreras in. Den genomsnittliga avvikelsen mellan modell och räkning är ca 24 %. Med en generell nivåkalibrering mot räkningar skulle avvikelsen bli ca 9 %.

Keywords: Nätverksutläggning; Cykel; Trafikräkningar; Assignmentvikter; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: R40; (follow links to similar papers)

40 pages, June 13, 2014

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

CTS2014-12.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mats Berggren ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ctswps:2014_012 This page was generated on 2014-12-14 19:22:10