S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Swedish Entrepreneurship Forum Working Paper Series, Swedish Entrepreneurship Forum

No 2010:3:
Barriers to information and communcation technology adoption in small firms

Pontus Braunerhjelm (), Håkan Ylinenpää, Johan Johansson and Vinit Parida

Abstract: Studien har genomförts på Näringsdepartementets uppdrag för att analysera hinder för investeringar i informations- och kommunikationsteknik (IKT) i mindre företag. IKT är ett viktigt, kanske avgörande, medel för att små och medelstora företag ska klara den intensifierade konkurrens som globaliseringen förväntas leda till. Osäkerhet, bristande kunskap och ett svagt förtroende för IKT-baserade system riskerar att leda till att investeringarna i IKT inte når upp till en samhällsekonomiskt önskvärd nivå. Den mycket snäva tidsram som har omgärdat projektet har inneburit att analysen har utgått från de betydande skillnader i IKT-investeringar som föreligger mellan stora respektive mindre och medelstora företag. Utifrån den observationen och en genomgång av tidigare forskningsresultat rörande hinder för och behov av IKT i särskilt små företag, föreslås en rad åtgärder för att avveckla eller minska den ”digital divide” som präglar svenskt näringsliv. Samtidigt bör beaktas att behovet skiljer sig inte bara mellan stora och små företag, utan också mellan olika typer av småföretag. De ekonomisk-politiska slutsatserna är därför fördelade på dels generella, dels mer specifika insatser. De senare utgår i sin tur från behovet hos olika företagstyper. Arbetet har genom undertecknad lagts på KTH och genomförts i nära samarbete med professor Håkan Ylinenpää, Ph D Vinit Parida och Ph D Johan Johansson, samtliga från Luleå Tekniska Högskola. Rapporten, som är författad på engelska eftersom en av de deltagande forskarna (Vinit Parida) är engelskspråkig, presenterades vi ett seminarium på Näringsdepartementet den 3 september 2010. I och med överlämnadet av denna rapport är vårt arbete slutfört. De förslag och synpunkter som förs fram i rapporten, liksom eventuella felaktigheter, är naturligtvis helt och hållet författarnas ansvar.

Keywords: ICT; policy; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: A00; (follow links to similar papers)

37 pages, March 5, 2013

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

WP_03.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mikael Jorstig ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:entfor:2010_003 This page was generated on 2014-12-14 19:22:14