S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
FIEF - Trade Union Institute for Economic Research Working Paper Series, FIEF - Trade Union Institute for Economic Research

No 168:
Direkta undanträngningseffekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Sten Hansen and Joakim Persson

Abstract: Dahlberg och Forslunds (1999, 2000) studie av undanträngningseffekter fokuserar på resultat från det andra steget i den GMM-metod som utvecklats av Arellano och Bond (1991). Tidigare Monte Carlo simuleringar samt simuleringen för det aktuella datamaterialet visar dock att de skattade standardfelen från det andra stegets skattningsmetod underskattar de faktiska standardfelen. Det innebär att punktskattningar av undanträngningseffekter förefaller vara mer precist skattade än vad de faktiskt är. Vår simulering visar vidare att det första stegets skattade standardfel för den skattade undanträngningseffekten är i paritet med de faktiska standardfelen. Vi finner att det första stegets skattade 95-procentiga konfidensintervall för undanträngningseffekten för Beredskapsarbete är mellan minus 22 och plus 127 procent. Punktskattningen är inte statistiskt skild från noll på 10 procents signifikansnivå. Detta resultat skiljer sig kvalitativt från slutsatsen i DF. För Övriga subventionerade anställningar är det skattade 95-procentiga konfidensintervallet för undanträngningseffekten mellan 32 och 92 procent.

Keywords: arbetsmarknadspolitiska åtgärder; GMM; paneldata; små stickprov; direkta undanträngningseffekter; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: J68; (follow links to similar papers)

27 pages, June 15, 2001

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

WP168.pdf    PDF-file (110kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Sune Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:fiefwp:0168 This page was generated on 2014-12-14 19:22:16