S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance

No 404:
Nya förutsättningar för svensk läkemedelsmarknad

Mats Ekelund ()

Abstract: Denna översikt över prissättning och konkurrens på läkemedelsmarknaden syftar till att översiktligt diskutera de nya förutsättningarna på den svenska läkemedelsmarknaden och implikationerna för hur vi i framtiden väljer att reglera läkemedelsmarknaden. Ett ökande kostnadsansvar för landsting och patienter gör att den svenska läkemedelsmarknaden allt mer börjar lika en normal marknad med kostnadskänsliga konsumenter. Detta innebär att såväl läkemedelsföretag som reglerande myndigheter bör ompröva sina respektive roller i prisbildningen. Läkemedelsbolagen måste inse att priset och inte bara kvaliteten är ett viktigt konkurrensmedel. Staten å sin sida bör se över i vilken utsträckning prisbildningen kan överlåtas till marknaden så att ett utrymme skapas för en sund konkurrenssituation.

Keywords: Prisreglering; läkemedel; Sverige; parallellimport; referenspriser.; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H51; I18; (follow links to similar papers)

36 pages, October 13, 2000

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastef0404.pdf    PDF-file (101kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:hastef:0404 This page was generated on 2014-12-14 19:23:00