S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance

No 438:
Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige

Magnus Henrekson () and Ulf Jakobsson ()

Abstract: Under de senaste åren har ett stort antal svenska företag övergått i utländsk ägo eller fusionerats med utländska företag. Samtidigt har den utländska ägarandelen på börsen ökat snabbt. Är detta endast en naturlig del av den pågående internationaliseringen eller förstärks utvecklingen av den politik som förts gentemot företagssektorn i Sverige? Här hävdar Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson att den ekonomiska politiken i Sverige under efterkrigstiden – där enskild förmögenhetsuppbyggnad motverkats och institutionellt ägande och lånefinansiering uppmuntrats – fått till följd att det utländska övertagandet av svenskt näringsliv påskyndats. De betonar att den del av politiken som syftat till att skapa ”kapitalism utan kapitalister” så att säga ”paketerat” de svenska storföretagen för ett utländskt övertagande. Deras analys talar för att vi står inför en utveckling där en mycket stor del av de stora svenska företagen inom några få år kommer att vara i utländsk ägo. Slutligen hävdar författarna att det enda sättet att bromsa denna utveckling är att avveckla alla de skatteregler som gynnar utländskt ägande i förhållande till svenskt.

Keywords: Förmögenhetspolitik; Löntagarfonder; Svenska modellen; Utlandsägande; Ägarpolitik; Ägarstruktur; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: M20; P10; (follow links to similar papers)

40 pages, March 1, 2001

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastef0438.pdf    PDF-file (164kB) 
Download Statistics
This paper is published as:
Henrekson, Magnus and Ulf Jakobsson, (2002), Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige, SNS Förlag.
Henrekson, Magnus and Ulf Jakobsson, (2002), 'Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige' in Jonung, Lars (ed.) Vem skall äga Sverige?, chapter 1, pages 21-64, SNS Förlag, Stockholm.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:hastef:0438 This page was generated on 2014-12-14 19:23:01