S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

No 2001:6:
Demografi och politisk kultur

Lena Sommestad and Bo Malmberg ()

Abstract: Ambitionen med detta bidrag till projektet "Den starka statens fall. Svensk politisk kultur i förändring 1975-2000", är att diskutera vilken betydelse som demografiska förändringar kan ha haft för den förändring i svensk politisk kultur, som vi kallar för "den starka statens fall". Jag vill alltså försöka koppla en diskursiv förändring, i detta fall framväxten av ett nytt slags politisk kultur, till materiella förhållanden, i detta fall förändringar i demografisk struktur. Min tes är att demografiska förhållanden har spelat en viktig roll i formerande av svensk politisk kultur, såväl under den fas, då "den starka statens politiska kultur" tog form, som under de decennier, då denna kultur fösvagades och ersattes av en ny politisk diskurs.

Den text som följer är ett första försök att formulera hur jag tänker mig att sambandet mellan å ena sidan demografi, och å andra sidan politisk kultur, skulle kunna analyseras. Utgångspunkten är min tidigare forskning, dels om den svenska välfärdsstatens formering, dels om demografi och samhällsekonomi. För fördjupning och referenser hänvisar jag i detta paper till mina tidigare arbeten.

Keywords: välfärdsstaten; demografiska förändringar; politisk kultur; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I00; J00; (follow links to similar papers)

27 pages, November 2001

ISBN 91-89655-19-2

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

20051201133035filJ5zuH20LQDP1QG6PI0M1.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ifswps:2001_006 This page was generated on 2016-04-14 21:03:07