S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

No 2003:1:
Regionala obalanser -ett demografiskt perspektiv

Martin Korpi ()

Abstract: Föreliggande artikel bygger på två regionala befolkningsframskrivningar, den ena av Landstingsförbundet (2000), den andra av Nygren och Person (2001). Dessa visar att nu som tidigare beror regionernas befolkningsmässiga framtid till största del av de flyttningsantaganden som görs. De beskriver också en delvis ny situation där tidigare omflyttningar gett regionala skillnader i befolkningsstruktur, något som medför tillbakagång i avfolkningsregioner och tillväxt i storstadsområden oavsett omflyttningar. Framskrivningarna pekar på ganska dramatiska regionala förändringar, både i total befolkningsmängd och i den arbetsföra delen av befolkningen (20-65 år). I artikeln diskuteras vad dessa förändringar kan tänkas innebära, dels för kommuners finansiella situation, dels för den regionala tillgången på arbetskraft. Avslutningsvis argumenteras för att befolkningsutvecklingen på många håll kan komma att utgöra ett betydande hinder för ekonomisk tillväxt och att detta bör beaktas i det regionala utvecklingsarbetet.

Keywords: befolkning; region; omflyttningar; befolkningsstruktur; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: J00; R00; (follow links to similar papers)

25 pages, January 2003

ISBN 91-89655-30-3

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

20051201133441fil7IYQooYqYsS652Xv9Gcc.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ifswps:2003_001 This page was generated on 2016-04-14 21:03:07