S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

No 2003:5:
Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik - vad hämmar utvecklingen?

Anna Essén

Abstract: Trots en förväntad framtid, med en växande äldremarknad som till en del är beredd att betala mer för bra vård, klart uttalade och allt större vårdbehov, ökande svårigheter att rekrytera vårdpersonal och en pressad ekonomi inom den svenska vården, har ingen marknadsmässig efterfrågan på tekniklösningar för äldrevård i hemmet etablerats i Sverige, och därmed inget motsvarande utbud.

Den utveckling som hittills skett inom området har i stor utsträckning drivits av autonoma eldsjälar inom vården eller leverantörssidan och de försöksprojekt som initierats har ofta genomförts isolerat. Teknikens fulla effektiviseringspotential har därmed inte alltid realiserats. Vidare har utvärderingar av projekten i många fall varit ofullständiga.

Generellt ligger orsakerna till den långsamma utvecklingstakten hos såväl teknikleverantörer som inom vården; sällan i brister i själva grundtekniken men ofta i dialogen mellan leverantörer och vårdgivare. Andra djupa orsaker står att finna i vårdsektorns komplexa organisation och ofta slutna disparat IT-system.

Denna rapport påvisar att det finns en stor latent marknad för de teknik- och tjänsteleverantörer som baserar sin utveckling på verkliga behov, vars lösningar är anpassade till slutanvändarnas situation och - inte minst - som lyckas föra fram ett budskap som genererar en betalningsvilja hos den aktuella målgruppen.

Keywords: äldrevård i hemmet; tekniklösningar för äldrevård; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I00; (follow links to similar papers)

76 pages, May 2003

ISBN 91-89655-34-6

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

20051201133611fil06R32p25nO3095Zqqzjp.pdf    PDF-file
Files with additional material for the paper:
20051201150402filXBB1f37w79HC77pQeH9V.pdf    Bilaga 1 till arbetsrapport 2003:5, PDF-file
20051201150443fil4VxDnANwSmBm76B1c6ER.pdf    Bilaga 2 till arbetsrapport 2003:5, PDF-file
20051201150513filq5Sny05nKSJjQFqGHkZb.pdf    Bilaga 3 till arbetsrapport 2003:5, PDF-file
20051201150547filodhEfpF69TZK3C1Q1QK2.pdf    Bilaga 4 till arbetsrapport 2003:5, PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ifswps:2003_005 This page was generated on 2016-04-14 21:03:07