S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Konjunkturinstitutet - National Institute of Economic Research Working Papers, Konjunkturinstitutet - National Institute of Economic Research

No 99:
Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Göran Hjelm ()

Abstract: Denna studie visar att utfallet i avtalsrörelsen 2007 har stor betydelse för framtida produktion och sysselsättning. Beräkningar i Konjunkturinstitutets makroekonomiska modell KIMOD visar att parterna kan minska jämviktsarbetslösheten med en procentenhet genom återhållsamma avtal 2007-2009. Den högre sysselsättningen innebär att arbetstagarkollektivet som helhet tjänar på ett sådant avtal trots att den nominella löneökningstakten kortsiktigt blir lägre. Studien beskriver också i detalj den arbetsmarknadsteori som ingår i KIMOD och hur den har inkorporerats utifrån befintlig empirisk forskning.

53 pages, December 1, 2006

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

Working-Paper-99-Kan-arbe ... ch-modellsimuleringar.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Sarah Hegardt Grant ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:nierwp:0099 This page was generated on 2016-12-07 23:04:10