S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Konjunkturinstitutet - National Institute of Economic Research Working Papers, Konjunkturinstitutet - National Institute of Economic Research

No 104:
Modellansatser i Konjunkturinstitutets medelfristprognoser

Tomas Forsfält (), Jonny Nilsson () and Juhana Vartiainen ()

Abstract: Konjunkturinstitutet (KI) producerar både kortfristiga prognoser för 2–3 år framåt i tiden och medelfristiga prognoser som sträcker sig ytterligare 5–10 år framåt i tiden. För att understödja sina prognoser och analyser har KI valt att arbeta med allmänjämviktsmodellen KIMOD. I denna rapport redovisas och utvärderas hur modellen KIMOD används och kan användas för framtagandet av medelfristiga kalkyler. Rapporten diskuterar också valet mellan olika typer av ekonomiska modeller som kan användas för prognoser och policyanalyser.1 Att beskriva KIMOD:s roll för medelfristiga kalkyler förutsätter även att en genomgång görs av KIMOD: s användning i övrigt prognos- och analysarbete, eftersom dessa olika användningsområden för KIMOD är beroende av varandra och eftersom ett av KIMOD:s viktigaste uppdrag är att bygga en bro mellan kortfristprognosen och medelfristen. Rapporten består av tre avsnitt. Avsnitt 1 beskriver på ett mer principiellt och teoretisk plan valet av modellverktyg som understöd till medelfristig prognosverksamhet och ekonomisk-politiskt beslutsfattande. Utifrån dessa utgångspunkter motiveras varför Konjunkturinstitutet har valt att arbeta med den förhållandevis krävande allmänna jämviktsmodellen KIMOD. Avsnittet beskriver också hur KIMOD-projektet har bidragit till en gradvis höjning av ambitionsnivån i prognosarbetet. Avsnitt 2 ger en mer konkret och praktisk beskrivning av KIMOD:s roll i prognosarbetet,och arbetsprocessen för att ta fram medelfristprognosen med hjälp av KIMOD. Rapporten avslutas med en diskussion om andra användningsområden för KIMOD och KI:s erfarenheter av att arbeta med modellen, samt en sammanfattning av rapporten i punktform. Ett Appendix, från Konjunkturläget mars 2008, beskriver de ekonomiska antagandena bakom KI:s senaste medelfristbedömning.

44 pages, June 30, 2008

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

Working-Paper-104-Modella ... tsmedelfristprognoser.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Sarah Hegardt Grant ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:nierwp:0104 This page was generated on 2016-12-07 23:04:10