S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences CLTS Working Papers, Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences

No 9/14:
Eindomsrettigheter og jordleie i Rissa gjennom 900 år

Stein Holden ()

Abstract: Denne artikkelen bygger på lokale bygdebøker fra Rissa kommune i Sør-Trøndelag. De gir en mer eller mindre detaljert bygdehistorie som går 900 år tilbake. Artikkelen fokuserer på eiendomsrettsstrukturen og jordleie innen landbruket og viser at jordleie langt fra er noe nytt i Rissa. Tvert om er selveierjordbruk snarere et unntak enn regelen i et historisk perspektiv over 900 år. Landbruksjord var en viktig inntektskilde for kirke og stat fra gammelt av og kontroll over eiendomsretten til jord sto derfor sentralt i kampen om makt og som basis for investeringer i samfunnsutvikling og inndekking av ulike kostnader som finansiering av kriger, kongehus, klostre og kirker. Den korte perioden med landbrukssubsidier i de seneste år kan derfor sees som et kort appendiks i forhold til den historiske dominerende tendensen til sterk skattlegging av bønder og landbruket som et viktig fundament for utvikling av landet. Det er århundrer med hardt arbeid på jorda som har bidratt til å bygge landet uten at dette historiske slitet gir nevneverdig respekt eller forståelse for dagens subsidier som også kunne sees som en liten velfortjent tilbakebetaling eller andel av nyere tids velstandsutvikling som fortidens hardtarbeidende bønder var med å legge grunnlaget for.

Keywords: Jordleie; leieforhold; leilending; husmann; landskyld; ødegård; oppsitter; Rissa; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: N53; O13; (follow links to similar papers)

18 pages, November 18, 2014

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

25836    PDF-file (zipped)
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kateryna Krutskykh ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:nlsclt:2014_009 This page was generated on 2017-05-31 09:50:50