S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2000:6:
Sprekere eldre, rimeligere eldreomsorg? - Utgiftsbehovet i eldreomsorgen i perioden 2000-2030 under ulike forutsetninger om eldres funksjonsevne

Grete Botten (), Terje P. Hagen () and Hans TH Waaler

Abstract: Den gjennomsnittlige levealder øker. Både som følge av dette og som følge av variasjoner i fødselsrater, blir det i Norge, som i andre deler av den vestlige verden, flere eldre i årene framover. Endringene i demografi stiller store og økende krav til eldreomsorgen i framtiden. Vi vet imidlertid lite om hvor store utfordringene blir og hva som kreves av ressursinnsats framover. Årsakene til dette er flere. En årsak er at det samtidig med økningen i antall eldre ser ut til å skje en endringer i eldres helsetilstand og deres funksjonsevne. OECD har nylig gjennomført en studie av disse forholdene i 9 av sine medlemsland (Jacobzone, m fl 1999). I denne studien var Norge ikke med. Dette var noe av bakgrunnen for at Finansdepartementet og Sosial- og helsedepartementet i samarbeid utformet et prosjekt der målet var å se på framtidig behov for helse-, omsorgs- og pleietjenester blant eldre. Prosjektet utføres av Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo (SHA) og Statistisk Sentralbyrå (SSB). Den delen som utføres av Senter for helseadministrasjon, omfatter en analyse av endringer i demografi, helsetilstand, funksjonsevne og utgiftsbehov i pleie- og omsorgssektoren i Norge. Analysen omfatter framskrivninger av flere av disse forholdene til 2030 og rapporteres i foreliggende rapport.

Keywords: Eldreomsorg; aldrende befolkning; ressursbehov; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I18; (follow links to similar papers)

66 pages, July 1, 2009

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

HERO_2000_6.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2000_006 This page was generated on 2014-12-14 19:26:01