S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2001:5:
Sykehusenes effektivitetsutvikling 1992-1999: Hvilke effekter ga innsatsstyrt finansiering?

Terje P. Hagen (), Tor Iversen () and Jon Magnussen

Abstract: Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført for somatiske sykehus i Norge fra 1.7.1997. ISF innebærer at deler av fylkeskommunenes utgifter til behandling av inneliggende pasienter refunderes av staten. Refusjonen avhenger av antall og sammensetning av behandlede pasienter, og refusjonen var i 1999 på 50 prosent. Ordningen medfører samtidig at staten tilfører fylkeskommunene mindre frie inntekter enn før. En forskningsrapport fra Terje P. Hagen, Jon Magnussen og Tor Iversen viser at effektiviteten i de regionale og sentrale sykehusene har økt ved at flere får behandling i forhold til antall ansatte, men et negativt trekk er at kostnadene pr. pasient også øker.

Ett av hovedmålene med ISF var å oppmuntre fylkeskommuner og sykehus til å øke antall behandlede pasienter uten at sykehusenes effektivitet ble redusert. Som en del av ISF har helsemyndighetene satt en prislapp på ulike sykehustjenestene. Slik skal sykehusene se sammenheng mellom inntekt og produksjon. Om et sykehus klarer å behandle flere pasienter, skal de ved ISF få større inntekter. Rapporten "Sykehusenes effektivitetsutvikling 1992-1999: Hvilke effekter ga innsatsstyrt finansiering?" er gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet.

Keywords: Sykehusfinasiering; innsatsstyrt finansiering; ISF; effektivitet på sykehus; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I18; (follow links to similar papers)

71 pages, June 30, 2009

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

HERO2001_5.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2001_005 This page was generated on 2014-12-14 19:26:02