S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2003:15:
Fastlegeordningen og det kommunale legearbeidet Er det tilfeldig hvilke leger som påtar seg kommunalt legearbeid?

Geir Godager ()

Abstract: Kommunene har som følge av Fastlegeordningen (FLO) ansvar for å sikre innbyggere listeplass hos en fastlege, men er også ansvarlige for at legeoppgaver som ikke omfattes av FLO blir utført. Dette innbefatter ordningen med kommunalt ansatte tilsynsleger på sykehjem og leger på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Det "kommunale legearbeidet" utføres i hovedsak av fastleger ansatt i deltidsstillinger, og i henhold til avtaleverket har kommunene anledning til å kreve at fastlegene utfører inntil 7,5 timer kommunalt legearbeid per uke som betingelse for å få individuell fastlegeavtale med kommunen. Data om kommunalt legearbeid fra utvalgte kommuner viser stor variasjon mellom de forskjellige kommunene relativt til innbyggertallet.

I denne rapporten vil man undersøke om en fastlege med kortere pasientliste enn ønsket, er villig til å utføre arbeidsoppgaver som for de er mindre lønnsomme enn arbeid med egen praksis. Analysen viser at leger som opplever pasientknapphet har signifikant større sannsynlighet for å arbeide mer enn 7,5 uketimer for kommunen enn leger som har fått det antall pasienter de ønsket seg. I tillegg viser data at leger som er spesialister i samfunnsmedisin, har en større sannsynlighet for å utføre kommunalt legearbeid utover 7,5 uketimer. Det kan dessuten se ut til at leger som praktiserer i usentrale kommuner, utfører mer kommunalt legearbeid.

Keywords: Kommunalt legearbeid; Fatstlegeordningen; Pasientknaphet; Pasientlister; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I18; (follow links to similar papers)

55 pages, June 21, 2009

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

HERO2003_15.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2003_015 This page was generated on 2014-12-14 19:26:03