S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2009:1:
Kostnader ved høydosebehandling med autolog stam-cellestøtte ved fire norske sentra

Vinod Mishra (), Lorentz Brinch, Peter Ernst, May Kristin Lønseth, Jon Magnus Tangen, Jenny Wikelund, Cecilia Flatum, Eva Baggerød, Bjørn Helle, Sølvi Andersen, Stein Vaaler, Terje P. Hagen and Stein Kvaløy

Abstract: Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) er rutinebehandling hos selekterte grupper av pasienter med malignt lymfom og myelomatose. Hva er kostnadene ved denne type behandling? I perioden mai 2001-desember 2001 utførte vi en prospektiv kostnadsanalyse av behandlingsforløp som grovt kan deles i 3 faser: 1) den tumorreduserende kjemoterapifasen, 2) fasen med mobilisering, høsting og nedfrysing av autologe stamceller og 3) selve høydosefasen (HMAS-fasen). 30 pasienter med myelomatose ble fulgt ved tre forskjellige universitetssykehus og 10 pasienter med lymfom ble fulgt ved det fjerde sykehuset. Direkte pasientrelaterte kostnader ble registrert daglig. Indirekte kostnader ble fordelt på pasientene basert på estimater og ut fra forhåndsdefinerte fordelingsnøkler fra relevante avdelinger. Alle kostnadsdata ble beregnet i 2001 priser.

Den gjennomsnittlige totale kostnaden for alle tre faser var kr. 306 904 kr (variasjonsbredde 244 035-379 127). Vi fant en statistisk signifikant korrelasjon mellom varighet av sykehusopphold og sykehusenes kostnader i alle tre behandlingsfaser. En stor del av kostnadene i høstefasen var knyttet til medikamenter brukt til stamcellemobilisering. I høydosefasen, som var den mest kostnadskrevende fasen, var de største kostnadene knyttet til sykepleiepersonalet. Det var betydelige variasjoner i kostnader mellom sykehusene. Den gjennomsnittlige totalkostnaden var vesentlig høyere enn full DRG-pris for myelomatose og myelomatose i 2001. Sykehusene måtte selv bære differansen mellom de reelle kostnadene og DRG-prisen. Per i dag (2008) er differansen redusert da det er etablert en sideutbetaling for HMAS- behandling.

Keywords: Kostnadsberegning; kreft; stamcelle; sykehus; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: D24; I12; (follow links to similar papers)

17 pages, March 10, 2009

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

2009_1.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2009_001 This page was generated on 2014-12-14 19:26:06