S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2016:1:
Førte opprettelsen av kommunale «øyeblikkelig hjelp» døgnenheter til færre innleggelser for eldre pasienter ved somatiske sykehus?

Jayson Swanson, Nina Alexandersen and Terje P. Hagen ()

Abstract: I følge helse- og omsorgstjenesteloven av 2011 skal kommunene tilby heldøgns medisinsk akuttberedskap fra 1. januar 2016. Målet med tilbudet som er kalt kommunale øyeblikkelig hjelp døgnenheter (ØHD), er å redusere antall innleggelser ved sykehusene særlig for den eldre befolkningen. I notatet analyseres om etablering av ØHD-er faktisk har påvirket antall innleggelser ved sykehusene. Vi har hentet inn data om antall innleggelser fra Norsk pasientregister, data om demografiske variabler og data om det kommunale tilbudet av tjenester otover ØHD-ene fra Statistisk sentralbyrå og data om tidspunktet for etableringen av ØHD-ene fra kommunene. Data er analysert som et panel med faste effekter for kommune. Konklusjonene er at innføring av ØHD-ene har hatt effekter, men også at effektene varierer betydelig med hvordan ØHD-ene er organisert. I gjennomsnitt finner vi effekter av innføring av ØHD-er på innleggelser for pasienter over 80 år på knapt (minus) 2%. Det er ØHD-ene som er samlokalisert med legevakt og som har god legeberedskap som har effekter. ØHD-er som har annen organiseringen enn dette har i gjennomsnitt ingen effekt, men det er store variasjoner på kommunenivå.

Keywords: Kommuner; øyeblikkelig hjelp; sykehusinnleggelser; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H75; I12; I18; (follow links to similar papers)

15 pages, January 21, 2016

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

1.html    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2016_001 This page was generated on 2016-01-21 15:39:46