S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2016:3:
Effekter av kommunal medfinansiering på etterspørsel etter spesialisthelsetjenester

Terje P. Hagen ()

Abstract: Arbeidsnotatet er en del av prosjektet Prosessevaluering av Samhandlingsreformen som finansiert av Norges Forskningsråd (NFR-nummer 220764). Prosjektets hovedmål er å beskrive nye organisasjonsmodeller som utvikles for kommunal tjenesteyting og for samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og å studere effekter av disse modellene som kan avleses etter relativt kort tid (2-3 år). Evalueringen er bygd opp over tre arbeidspakker som hver inneholder flere delprosjekter. Dette arbeidsnotatet inngår i arbeidspakke C og analyserer effektene av kommunal medfinansiering på forbruket av spesialisthelsetjenester. Vi har benyttet data fra Helsedirektoratet (Norsk pasietregister – NPR), SSB Statistikkbanken (KOSTRA) og Grønt hefte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Verken Helsedirektoratet, SSB eller KMD er ansvarlig for analysene og tolkningene som er gjort.

Keywords: Kommunal medfinansiering; kommuner; spesialisthelsetjenester; samhandlingsreformen; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H11; H75; I18; (follow links to similar papers)

11 pages, February 1, 2016

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

2016-3.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2016_003 This page was generated on 2016-02-01 13:51:35