S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2016:5:
Liggetider og reinnleggelser i somatiske sykehus før og etter Samhandlingsreformen

Terje P. Hagen (), Eliva Atieno Ambugo and Hans Olav Melberg

Abstract: Bakgrunn: Samhandlingsreformen ble implementert fra 1. januar 2012 og innbar blant annet kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Det er tidligere vist at betalingsordningen bidro til å redusere liggetidene for pasientene som ble meldt utskrivningsklare. Forsknings-spørsmålene her er om ordningen bidro til en generell reduksjon i liggetidene og til å øke sannsynligheten for at pasientene ble reinnlagt for akuttbehandling innen 30 dager etter utskriving. Materiale og metode: Data ble hentet fra Norsk pasientregister (NPR) for perioden 1. januar 2009-31. desember 2014. Vi etablerte fem utvalg av pasienter: 1) Et tilfeldig trukket utvalg av 200 000 pasienter og 2) fire diagnosespesifikke utvalg som omfattet alle pasienter med hoveddiagnosene hoftebrudd (ICD 10: S72), slag (I63), hjerteinfarkt (I21, I22) og KOLS eller astma (ICD 10 J44, J45 og J46). I de diagnosespesifikke analysene benyttet vi alder, kjønn og tidligere sykehistorie til risikojustering. Liggetider ble analysert ved regresjonsanalyser og sannsynligheten for akutte reinnleggelser innen 30 dager ble analysert ved logistisk regresjonsanalyse. Vi benyttet instrumentvariabelmetode for å justere for seleksjonseffekter. Analysene ble gjort med faste effekter for helseforetak. Pasienter som døde under sykehusoppholdet ble ekskludert fra analysene. Resultater: Implementeringen av Samhandingsreformen er assosiert med en reduksjon i liggetidene på 0,1 dager. For pasienter som er definert som utskrivningsklare og skal ha tjenester fra kommunene, reduseres liggetidene mer. I tilfeldighetsutvalget var det samlet sett ingen endringer i reinnleggelsesratene. Resultater fra de diagnosespesifikke analysene samsvarer med resultatene fra analysen av tilfeldighetsutvalget. Sannsynligheten for reinnleggelse øker med alder og komorbiditeter. Pasienter som meldes utskrivningsklare har høyere reinnleggelsesrater enn de som ikke meldes utskrivningsklare, men det skjer ingen generelle endringer i reinnleggelsesraten for denne gruppen fra før til etter innføringen av Samhandlingsreformen for noen av de utvalgte pasientgruppene. Det er imidlertid store variasjoner mellom helseforetak og kommuner. Fortolkning: Liggetidene reduseres ved innføringen av Samhandlingsreformen mens det ikke skjer generelle endringer i reinnleggelsesratene for de pasientgrupper som er analysert. Vår fortolkning er at kommunene har håndtert den økte omsorgsbelastningen som fulgte av Samhandlingsreformen.

Keywords: Kommuner; sykehus; liggetid; reinnleggelser; reform; betalingsordning; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I18; (follow links to similar papers)

22 pages, April 15, 2016

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

2016-5.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2016_005 This page was generated on 2016-04-15 13:53:38