S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
CERE - the Center for Environmental and Resource Economics CERE Working Papers, CERE - the Center for Environmental and Resource Economics

No 2012:3:
Transportsektorns användning av skattefaktorer i samhällsekonomiska kalkyler

Gunnel Bångman ()

Abstract: I transportsektorns modellsystem för samhällsekonomiska kalkyler, Sampers/Samkalk används två s.k. skattefaktorer (även om den ena för närvarande har värdet 1 och därmed saknar effekt). Syftet med den ena, skattefaktor 2, är att inkludera marginalkostnaden för skattefinansiering med snedvridande skatter (the marginal cost of public funds, MCF) i kalkylen. Syftet med skattefaktor 1 är enligt vissa uppgifter att skuggprissätta skattefinansierad verksamhet och enligt andra att värdera samtliga effekter i enhetlig redovisningsenhet (”unit of account”) – marknadspriser eller faktorpriser. Syftet med denna rapport är att undersöka vad dessa skattefaktorer representerar och hur de förhåller sig till varandra. Det visar sig att nuvarande tillämpning av skattefaktor 1 inte innebär en konsekvent omräkning till enhetlig värderingsenhet (marknadspris). Det visar sig också att om skattefaktor 1 skulle användas för uppräkning av alla värden till enhetlig redovisningsenhet så innebär det samtidigt en skuggprisvärdering med avseende på indirekta skatter. En skuggprisvärdering kan i sin tur innebära ett implicit hänsynstagande till MCF. Det tycks alltså som att en användning av både skattefaktor 1 och 2 innebär att man tar både implicit och explicit hänsyn till effekterna av och kostnaderna för snedvridande skatter, vilket i sin tur leder till dubbelräkning.

Keywords: samhällsekonomiska kalkyler; skattefaktor; skuggprisvärdering; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: D61; (follow links to similar papers)

41 pages, February 3, 2012

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

CERE_WP2012-3.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mona Bonta Bergman ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:slucer:2012_003 This page was generated on 2014-12-14 19:26:54