S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Economics, Uppsala University Working Paper Series, Uppsala Center for Labor Studies, Department of Economics, Uppsala University

No 2012:1:
Fattig, sjuk och arbetslös - en beskrivning av personer i kläm mellan stat och kommun.

Eva Mörk () and Linus Liljeberg ()

Abstract: I den här rapporten undersöker vi hur vanligt det är att personer vänder sig till flera instanser (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänst) för att få sin försörjning. Detta ger en första bild av hur stort det potentiella problemet att systemen inte är synkroniserade är. Vi finner att endast en fjärdedel av de som tar emot ekonomiskt bistånd (socialbidrag) inte också får ersättning från Försäkringskassan eller är inskrivna vid Arbets-förmedlingen. Delar man upp gruppen med försörjningsstöd med avseende på individkarakteristika (så som ålder, utbildning och födelseland) finner man att unga och utrikes födda i större utsträckning verkar behöva bistånd på grund av arbetslöshet, medan äldre, svenskfödda män snarare behöver bistånd av hälsoskäl och som ett komplement till ersättningar från Försäkringskassan. Dessutom analyserar vi i vilken utsträckning personer som är inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen har rätt till a-kassa och/eller tar emot försörjningsstöd. Vi undersöker också om programdeltagandet skiljer sig åt mellan dessa grupper. Vi finner att ungefär 30 procent av de inskrivna inte har rätt till a-kassa. Det verkar också som att gruppen inskrivna med försörjnings-stöd och utan a-kassa har lägre sannolikhet att delta i arbetsmarknadspolitiska program. Detta gäller dock inte för Jobbgarantin för ungdomar.

Keywords: försörjningsstöd; socialförsäkring; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: J68; (follow links to similar papers)

23 pages, January 3, 2012

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

136580_20121.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Katarina Grönvall ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:uulswp:2012_001 This page was generated on 2014-12-14 19:27:59