Scandinavian Working Papers in Economics

Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation,
Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies

No 380: Orsaker till och effekter av växande löneskillnader: Utbud av ny teknik och efterfrågan på kunskap

Hans Lööf () and Pardis Nabavi ()
Additional contact information
Hans Lööf: CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Royal Institute of Technology, Postal: CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Royal Institute of Technology, SE-100 44 Stockholm, Sweden
Pardis Nabavi: CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Royal Institute of Technology, Postal: CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Royal Institute of Technology, SE-100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Lönespridningen bland OECD-länderna har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna. Som förklaring anges bland annat ökad globalisering och handel, förändringar i den relativa efterfrågan och utbudet av arbetskraft samt institutionella förändringar, såsom fackföreningarnas roll och lagstiftning om minimilöner. Denna rapport diskuterar teknisk utveckling som den bakomliggande orsaken till flertalet av de faktorer som samvarierar med växande löneskillnader. Vår empiriska analys antyder att de typiska vinnarna i den förändrade ekonomiska miljön är anställda inom innovativa företag över hela landet, men med en extra bonus för innovativa företag i storstadsmiljöer. Men storstadsmiljöerna har också en generellt lönehöjande effekt, även om de största löneskillnaderna också finns här. Sammanfattningsvis ger resultaten starkt stöd för uppfattningen att den pågående teknikutvecklingen i samhällsekonomin har ökat den relativa efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, vilket i sin tur lett till ökade relativlöner jämfört med övrig arbetskraft. Samtidigt ökar olika resultatmått som produktivitet och tillväxt i produktivitet och sysselsättning med omfattningen på företagens lönespridning.

Keywords: Innovation; tekniska förändringar; löneskillnader; produktivitet

JEL-codes: J24; J31; J33; R11

62 pages, October 16, 2014

Full text files

cesiswp380.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Vardan Hovsepyan ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:31:34.