Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
Swedish Entrepreneurship Forum

No 2011:6: Svenska uppfinnare – nytt datamaterial och ny inblick i innovationsprocessen

Olof Ejermo ()
Additional contact information
Olof Ejermo: Lunds universitet

Abstract: Denna rapport beskriver materialet i en ny databas där uppfinnare med svensk adress i europeiska patent länkats samman med registerdata på individer. Material är unikt i sin omfattning: det omfattar 18 489 unika uppfinnare 1978-2009 med 64 procent matchade uppfinnare. Från 2004 har mer än 80 procent av alla uppfinnare matchats. Materialet beskrivs demografiskt. Andelen kvinnliga uppfinnare uppgår till ca sju procent under senare år, en snabb ökning. Den genomsnittlige uppfinnaren är 44 år. Även om databasen täcker in ett stort antal uppfinnare är deras produktivitet i termer av patent mycket skev. Endast 25 procent av dem hade två eller fler patent 2004-07. Patentandelen i tillverkning, baserat på uppfinnarnas arbetsställe, är 60 procent. Vanliga sektorer inom tillverkning är metall- och verkstadsprodukter med en trendmässigt fallande andel, och teleprodukter som ökar kraftigt i betydelse. Bland servicesektorer utgör motsvarande andel 30 procent. Data- och IT-service ökar i betydelse, samtidigt som tekniska konsulter minskar. Forskning och utveckling inom teknik och naturvetenskap är en sektor där uppfinnandet har kraftig variation över tid. Mer ingående undersöks uppfinnares anknytning till universitet och högskolor samt deras utbildningsnivå. Rapporten finner bl a att andelen patent där uppfinnare har direkt anknytning till akademi uppgår till ca fem procent och till ca två procent för offentlig sektor. Dessa siffror är höga internationellt sett. Rapporten ger därmed inget stöd för att det svenska systemet med lärarundantag automatiskt skulle leda till färre patent, utan tyder snarare på en hög produktivitet. Patent med anknytning till akademin är starkt koncentrerade till ett fåtal lärosäten. Den viktigaste kopplingen bland uppfinnare till akademin går emellertid genom utbildningsväsendet: över 80 procent av uppfinnarna har högskoleutbildning och mer än 20 procent har forskarutbildning.

Keywords: uppfinnare; innovation

JEL-codes: A00

36 pages, March 1, 2011

Full text files

WP_06.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mikael Jorstig ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:31:51.