Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers in Economics,
University of Gothenburg, Department of Economics

No 224: BNP-begreppets historia

Bo Sandelin ()
Additional contact information
Bo Sandelin: Department of Economics, School of Business, Economics and Law, Göteborg University, Postal: Box 640, SE 405 30 GÖTEBORG

Abstract: Det första kända försöket att beräkna värdet av ett helt lands produktion eller inkomst brukar tillskrivas den engelske 1600-talsekonomen William Petty. Adam Smith diskuterade beräkningsprinciperna i Folkens välstånd (1776) och menade att bara varuproduktion skall inkluderas, och den ståndpunkten övertogs av Marx ungefär 100 år senare. Denna uppfattning hade tidigt kritiserats, och Alfred och Mary Paley Marshall betonade i slutet av 1800-talet att produktionen av både varor och tjänster bör ingå, vilket också är den princip som tillämpas i nutida nationalräkenskaper. Irving Fisher avvek i början av 1900-talet genom att bara vilja inkludera tjänsteproduktion, men å andra sidan menade han att även kortlivade varor ger tjänster. En terminologisk förändring skedde i mitten av nittonhundratalet genom att man började tala om nationalprodukt snarare än nationalinkomst; den senare termen hade tidigare varit vanlig även då det primärt varit produktionen som man mätt. Det skedde samtidigt en förskjutning av intresset från nettobegreppet till bruttobegreppet, BNP. Under 1900-talet växte internationell harmonisering av beräkningsprinciperna fram i hägn av FN, OECD, IMF och EU.

Keywords: Bruttonationalprodukt; BNP; nationalräkenskaper.

JEL-codes: B10; E01

14 pages, August 31, 2006

Full text files

2720 HTML file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Ann-Christin Räätäri Nyström ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-01-07 12:54:21.