Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2003:1: Regionala obalanser -ett demografiskt perspektiv

Martin Korpi ()
Additional contact information
Martin Korpi: Institute for Futures Studies, Postal: Institute for Futures Studies, Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden

Abstract: Föreliggande artikel bygger på två regionala befolkningsframskrivningar, den ena av Landstingsförbundet (2000), den andra av Nygren och Person (2001). Dessa visar att nu som tidigare beror regionernas befolkningsmässiga framtid till största del av de flyttningsantaganden som görs. De beskriver också en delvis ny situation där tidigare omflyttningar gett regionala skillnader i befolkningsstruktur, något som medför tillbakagång i avfolkningsregioner och tillväxt i storstadsområden oavsett omflyttningar. Framskrivningarna pekar på ganska dramatiska regionala förändringar, både i total befolkningsmängd och i den arbetsföra delen av befolkningen (20-65 år). I artikeln diskuteras vad dessa förändringar kan tänkas innebära, dels för kommuners finansiella situation, dels för den regionala tillgången på arbetskraft. Avslutningsvis argumenteras för att befolkningsutvecklingen på många håll kan komma att utgöra ett betydande hinder för ekonomisk tillväxt och att detta bör beaktas i det regionala utvecklingsarbetet.

Keywords: befolkning; region; omflyttningar; befolkningsstruktur

JEL-codes: J00; R00

25 pages, January 2003

Price: 25 SEK

Note: ISBN 91-89655-30-3

Full text files

20051201133441fil7IYQooYqYsS652Xv9Gcc.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:47.