Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2003:5: Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik - vad hämmar utvecklingen?

Anna Essén
Additional contact information
Anna Essén: Institute for Futures Studies, Postal: Institute for Futures Studies, Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden

Abstract: Trots en förväntad framtid, med en växande äldremarknad som till en del är beredd att betala mer för bra vård, klart uttalade och allt större vårdbehov, ökande svårigheter att rekrytera vårdpersonal och en pressad ekonomi inom den svenska vården, har ingen marknadsmässig efterfrågan på tekniklösningar för äldrevård i hemmet etablerats i Sverige, och därmed inget motsvarande utbud. Den utveckling som hittills skett inom området har i stor utsträckning drivits av autonoma eldsjälar inom vården eller leverantörssidan och de försöksprojekt som initierats har ofta genomförts isolerat. Teknikens fulla effektiviseringspotential har därmed inte alltid realiserats. Vidare har utvärderingar av projekten i många fall varit ofullständiga. Generellt ligger orsakerna till den långsamma utvecklingstakten hos såväl teknikleverantörer som inom vården; sällan i brister i själva grundtekniken men ofta i dialogen mellan leverantörer och vårdgivare. Andra djupa orsaker står att finna i vårdsektorns komplexa organisation och ofta slutna disparat IT-system. Denna rapport påvisar att det finns en stor latent marknad för de teknik- och tjänsteleverantörer som baserar sin utveckling på verkliga behov, vars lösningar är anpassade till slutanvändarnas situation och - inte minst - som lyckas föra fram ett budskap som genererar en betalningsvilja hos den aktuella målgruppen.

Keywords: äldrevård i hemmet; tekniklösningar för äldrevård

JEL-codes: I00

76 pages, May 2003

Price: 25 SEK

Note: ISBN 91-89655-34-6

Full text files

20051201133611fil06R32p25nO3095Zqqzjp.pdf PDF-file 
20051201150402filXBB1f37w79HC77pQeH9V.pdf PDF-file Bilaga 1 till arbetsrapport 2003:5
20051201150443fil4VxDnANwSmBm76B1c6ER.pdf PDF-file Bilaga 2 till arbetsrapport 2003:5
20051201150513filq5Sny05nKSJjQFqGHkZb.pdf PDF-file Bilaga 3 till arbetsrapport 2003:5
20051201150547filodhEfpF69TZK3C1Q1QK2.pdf PDF-file Bilaga 4 till arbetsrapport 2003:5

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:47.