Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

No 2006:1: Drivkrafter bakom klassresan - kvantitativa data i fallstudiebelysning

Susanne Alm ()
Additional contact information
Susanne Alm: Institute for Futures Studies, Postal: Box 591, SE-101 31 Stockholm, Sweden

Abstract: I studien görs ett försök att belysa ett kvantitativt datamaterial (Stockholm Birth Cohort Study) med kunskap från en fallstudie. Fallstudien i fråga är idéhistorikern Ronny Ambjörnssons självbiografiska berättelse om klassresan och dess drivkrafter. Ur berättelsen genereras centrala begrepp som sedan analyseras kvantitativt för olika grupper med hänsyn till klassmässigt ursprung och destination. Ambjörnssons berättelse är idéhistoriskt förankrad, men då även det datamaterial som här används i viss mån är socialhistoriskt, bedömdes tillvägagångssättet som fruktbart. Studiens främsta syfte är att öka kunskapen om socialpsykologiska mekanismer av central betydelse för social mobilitet. Faktorer som studeras i relation till social rörlighet är ursprungsfamiljens grad av skötsamhetskultur, föräldrarnas aspirationer för barnet, deras attityder till högre utbildning samt deras prestationsförväntningar på barnet. Jämförande analyser görs för barn från mindre respektive mer privilegierade ursprungsmiljöer, där barnet antingen kom att bli uppåtrörligt eller inte, respektive där barnet kom att befästa en privilegierad samhällsposition alternativt inte göra det. Bland studiens resultat kan för det första nämnas att graden av skötsamhetskultur i ursprungsfamiljen är positivt relaterad till sannolikheten att barnet skall bli uppåtrörligt, detta i linje med vad vi skulle förvänta oss utifrån Ambjörnsson. För det andra visade analyserna att graden av prestationsförväntningar var positivt relaterad till sannolikheten att barn från mindre privilegierade förhållanden skulle bli uppåtrörliga, medan prestationsförväntningarna istället var negativt relaterade till sannolikheten att barn från mer privilegierade förhållanden skulle befästa en i samhällshierarkin privilegierad position.

Keywords: klassresa

JEL-codes: I30

27 pages, January 2006

Price: 25 SEK

Note: ISSN 1652-120X; ISBN 13:978-91-89655-80-5; ISBN 10:91-89655-80-X

Full text files

20060220132744filJ04L84BGtzbADP43cT47.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:48.