Scandinavian Working Papers in Economics

Occasional Papers,
National Institute of Economic Research

No 54: Hållbarhetsrapport 2017

Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet ()
Additional contact information
Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet: National Institute of Economic Research, Postal: National Institute of Economic Research, P.O. Box 3116, SE-103 62 Stockholm, Sweden

Abstract: I Konjunkturinstitutets myndighetsinstruktion ingår att genomföra långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna och bedöma de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Regeringen anger varje år ramarna för uppdraget i Konjunkturinstitutets regleringsbrev. Bedömningen ska vara kvantitativ och bör enligt regleringsbrevet omfatta ett antal scenarier. Detta är Konjunkturinstitutets sjätte rapport om den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Föregående rapport publicerades i mars 2016 som specialstudie 47 med titeln ”Hållbarhetsrapport 2016 för de offentliga finanserna”. Årets rapport, liksom föregående tre rapporter, finns översatt till engelska och ingår i Konjunkturinstitutets serie Occasional Studies. Karolina Holmberg har varit projektledare. Mikaela Bolin, Gustaf Norrefeldt, Ulla Robling, Elin Ryner och Markus Sigonius har också deltagit i projektet. Konjunkturinstitutet vill rikta ett varmt tack till referensgruppen som har följt arbetet med årets rapport och lämnat värdefulla synpunkter. I referensgruppen ingår Thomas Eisensee (Finansinspektionen), Niklas Frank (Finanspolitiska rådet), Annika Wallenskog (Sveriges Kommuner och Landsting) och Mikael Witterblad (SNS). Referensgruppen delar inte nödvändigtvis de slutsatser som dras i rapporten och ansvarar inte heller för eventuella felaktigheter i rapporten.

Keywords: Hållbarhetsrapport; 2017

65 pages, February 24, 2017

Full text files

Specialstudie-54-H%C3%A5llbarhetsrapport-2017-f%C3%B6r-de-offentliga-finanserna.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Sarah Hegardt Grant ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:36:13.