Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
National Institute of Economic Research

No 99: Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Göran Hjelm ()
Additional contact information
Göran Hjelm: National Institute of Economic Research, Postal: National Institute of Economic Research, P.O. Box 3116, SE-103 62 Stockholm, Sweden

Abstract: Denna studie visar att utfallet i avtalsrörelsen 2007 har stor betydelse för framtida produktion och sysselsättning. Beräkningar i Konjunkturinstitutets makroekonomiska modell KIMOD visar att parterna kan minska jämviktsarbetslösheten med en procentenhet genom återhållsamma avtal 2007-2009. Den högre sysselsättningen innebär att arbetstagarkollektivet som helhet tjänar på ett sådant avtal trots att den nominella löneökningstakten kortsiktigt blir lägre. Studien beskriver också i detalj den arbetsmarknadsteori som ingår i KIMOD och hur den har inkorporerats utifrån befintlig empirisk forskning.

53 pages, December 1, 2006

Full text files

Working-Paper-99-Kan-arbetsmarknadens+parter-minska-j%C3%A4mviktsarbetsl%C3%B6sheten%3F-Teori-och-modellsimuleringar.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Sarah Hegardt Grant ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:36:15.