Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2000:6: Sprekere eldre, rimeligere eldreomsorg? - Utgiftsbehovet i eldreomsorgen i perioden 2000-2030 under ulike forutsetninger om eldres funksjonsevne

Grete Botten (), Terje P. Hagen () and Hans TH Waaler
Additional contact information
Grete Botten: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Terje P. Hagen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Hans TH Waaler: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Den gjennomsnittlige levealder øker. Både som følge av dette og som følge av variasjoner i fødselsrater, blir det i Norge, som i andre deler av den vestlige verden, flere eldre i årene framover. Endringene i demografi stiller store og økende krav til eldreomsorgen i framtiden. Vi vet imidlertid lite om hvor store utfordringene blir og hva som kreves av ressursinnsats framover. Årsakene til dette er flere. En årsak er at det samtidig med økningen i antall eldre ser ut til å skje en endringer i eldres helsetilstand og deres funksjonsevne. OECD har nylig gjennomført en studie av disse forholdene i 9 av sine medlemsland (Jacobzone, m fl 1999). I denne studien var Norge ikke med. Dette var noe av bakgrunnen for at Finansdepartementet og Sosial- og helsedepartementet i samarbeid utformet et prosjekt der målet var å se på framtidig behov for helse-, omsorgs- og pleietjenester blant eldre. Prosjektet utføres av Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo (SHA) og Statistisk Sentralbyrå (SSB). Den delen som utføres av Senter for helseadministrasjon, omfatter en analyse av endringer i demografi, helsetilstand, funksjonsevne og utgiftsbehov i pleie- og omsorgssektoren i Norge. Analysen omfatter framskrivninger av flere av disse forholdene til 2030 og rapporteres i foreliggende rapport.

Keywords: Eldreomsorg; aldrende befolkning; ressursbehov

JEL-codes: I18

66 pages, July 1, 2009

Full text files

HERO_2000_6.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.