Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2000:7: En analyse av tilgjengelighet og bruk av en laboratorieundersøkelse i primærhelsetjenesten

Siri Fauli ()
Additional contact information
Siri Fauli: Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus, Postal: Den Norske Lægeforening, Norway

Abstract: Rapporten fokuserer på legers bruk av Helicobacter pylori (H.pylori) -analysen i primærhelsetjenesten. For laboratorieundersøkelser får de fleste av privatpraksiserende leger refundert et beløp per analyse fra Rikstrygdeverket (totalt 2,4 millioner i 1998). Helicobacter pylori (H.pylori) -analysen brukes til å påvise antistoff mot bakterien H.pylori, en hovedårsak til magesår. Problemstillingen for Fauli har vært å se på spredning og bruk av en laboratorieanalyse i primærhelsetjenesten. Man ønsket å se på om det er visse kjennetegn ved legen som påvirker hans valg til å enten foreta en hurtigtest som utføres i legens laboratorium, eller om han sender inn en blodprøve til et medisinsk laboratorium. Med utgangspunkt i økonomisk valghandlingsteori har man satt legen overfor en beslutningssituasjon med to nivåer, A og B. Nivå A er hvorvidt han skal ha eller ikke ha laboratorieanalysen tilgjengelig i sin legepraksis, og nivå B er hvorvidt han skal bruke eller ikke bruke laboratorieanalysen i ett tilfelle med en pasient. Resultater viser at leger som sier at de har et informasjonsbehov om bruk av hurtigtesten har større sannsynlighet for å ha testen. Det påvises også at leger som oppgir forhandlerinformasjon som sin viktigste informasjonskilde har lavere sannsynlighet for å ha testen enn de som også bruker annen informasjon, og at leger som mottar refusjon har en større sannsynlighet for å ha hurtigtesten. Når det gjelder bruk av laboratorieanalysen viser resultater at leger i solopraksis oftere bruker H.pylori ­ analysen enn leger i gruppepraksis, og at leger i landdistrikt bruker laboratorieanalysen mindre enn leger i by. Videre at leger som mottar refusjon bruker laboratorieanalysen mer enn leger som ikke mottar refusjon, at sannsynligheten for å bruke en laboratorieanalyse øker med legens pretestsannsynlighet (legens vurdring av sannsynlighet for at pasientens plager skyldes en H.pylori-infeksjon før det evt. tas en laboratorieanalyse), og at leger som har hurtigtesten, bruker laboratorieanalysen oftere enn de som ikke har hurtigtesten.

Keywords: Tilgjengelighet; kvalitetsikring; laboratorianalyse; prøvetaking; H.pylori

JEL-codes: I18

80 pages, July 1, 2009

Full text files

HERO_2000_7.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.