Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2000:10: Inkludering av pasienters vurderinger i en effektivitetsanalyse av norske allmen-praktikere - korrigering av feil i variable i DEA

Guri Galtung Kjæserud
Additional contact information
Guri Galtung Kjæserud: Stiftelsen Frischsenteret, Postal: Oslo, Norway

Abstract: Kjæserud belyser muligheter for og problemer med å bruke pasienters vurderinger av primærhelsetjenesten som indikatorer på kvalitet i effektivitetsanalyser av allmenpraktikere. Effektivitetsverdiene er beregnet ved DEA metoden, med dataprogrammet Frisch DEA og supplerende analyser er foretatt ved hjelp av EXCEL og SPSS. Dataene som ligger til grunn er individata for leger og deres pasienter basert på spørreskjemaer. Statistiske tester benyttes for å undersøke hvorvidt det er ressurskrevende å øke pasientenes tilfredshet med ulike aspekter av tjenesten. Funn viser at det er pasienters økning i tilfredsheten med ventetiden på venteværelset som er den tilfredshetsvariabelen som krever mest ressurser å endre. Det er ikke signifikant å inkludere flere kvalitetsvariable, noe som kan innebære at tilfredshet ut over dette ikke er ressurskrevende i den modellen som benyttes i dette arbeidet. Som et alternativ til inkluderingen av pasientenes vurderinger i DEA effektivitetsanalysene forsøkes det å forklare variasjoner i effektivitet ved hjelp av regresjoner. I regresjonene blir flere variable signifikante der iblant om legen yter tilbud av forebyggende art og om pasienten har følelsen av å bruke nok tid hos legen.

Keywords: Allmennpraktikere; kvalitet; effektivitet; DEA; pasienttilfredshet

JEL-codes: I18

98 pages, July 1, 2009

Full text files

HERO_2000_10.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.