Scandinavian Working Papers in Economics

HERO On line Working Paper Series,
Oslo University, Health Economics Research Programme

No 2001:5: Sykehusenes effektivitetsutvikling 1992-1999: Hvilke effekter ga innsatsstyrt finansiering?

Terje P. Hagen (), Tor Iversen () and Jon Magnussen
Additional contact information
Terje P. Hagen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Tor Iversen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Jon Magnussen: SINTEF Unimed NIS Helsetjenesteforskning, Postal: Trondheim, Norway

Abstract: Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført for somatiske sykehus i Norge fra 1.7.1997. ISF innebærer at deler av fylkeskommunenes utgifter til behandling av inneliggende pasienter refunderes av staten. Refusjonen avhenger av antall og sammensetning av behandlede pasienter, og refusjonen var i 1999 på 50 prosent. Ordningen medfører samtidig at staten tilfører fylkeskommunene mindre frie inntekter enn før. En forskningsrapport fra Terje P. Hagen, Jon Magnussen og Tor Iversen viser at effektiviteten i de regionale og sentrale sykehusene har økt ved at flere får behandling i forhold til antall ansatte, men et negativt trekk er at kostnadene pr. pasient også øker. Ett av hovedmålene med ISF var å oppmuntre fylkeskommuner og sykehus til å øke antall behandlede pasienter uten at sykehusenes effektivitet ble redusert. Som en del av ISF har helsemyndighetene satt en prislapp på ulike sykehustjenestene. Slik skal sykehusene se sammenheng mellom inntekt og produksjon. Om et sykehus klarer å behandle flere pasienter, skal de ved ISF få større inntekter. Rapporten "Sykehusenes effektivitetsutvikling 1992-1999: Hvilke effekter ga innsatsstyrt finansiering?" er gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet.

Keywords: Sykehusfinasiering; innsatsstyrt finansiering; ISF; effektivitet på sykehus

JEL-codes: I18

71 pages, June 30, 2009

Full text files

HERO2001_5.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:37:03.