Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2002:12: Statlige sykehus; Kan styrings-effektiviteten bedres?

Ståle Opedal () and Inger Marie Stigen
Additional contact information
Ståle Opedal: Rogalandsforskning, Postal: 4068 Stavanger, Norway
Inger Marie Stigen: Norsk institutt for by- og regionforskning, Postal: Postboks 44 - Blindern, 0313 Oslo, Norway

Abstract: Dette notatet tar kort for seg hvilke faser regionaliseringen av spesialisthelsetjenesten har vært i gjennom de siste 30 årene og hvilke erfaringer som ble høstet i forbindelse med gjennomføringen av det lovpålagte regionale helsesamarbeidet i 1999-2001. Til sist berører notatet enkelte styringsmessige sider ved den nye modellen med statlig eierskap og foretaksorganisering og hva som kan være mulige fallgruver for modellen. Notatet bygger på en evaluering av det regionale helsesamarbeidet som Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Rogalandsforskning (RF) og Nordlandsforskning (NF) har utført på oppdrag fra det daværende Sosial- og helsedepartementet. I den forbindelse er det laget tre arbeidsnotater, samt en sluttrapport som oppsummerer resultatene fra de tre notatene. Som følge av reformen med statlig eierskap og foretaksorganisering som trådte i kraft 1.1.2002, er evalueringen av det regionale helsesamarbeidet omformulert og tilpasset den nye styringsstrukturen. Den omdefinerte evalueringen er treårig og skal være avsluttet i 2004. Evalueringsprosjektet skal, i likhet med evalueringen av det regionale helsesamarbeidet, ha fokus på styringseffektiviteten i styringsmodellen. I notatet er det kort redegjort for noen av de spørsmål som evalueringen vil søke å besvare. Vi gjør oppmerksom på at foreliggende notat ikke dekker alle resultatene fra evalueringen av det lovpålagte regionale helsesamarbeidet. For ytterligere utdyping vises det til referanser oppgitt i notatet.

Keywords: Regionalt helsesamarbeid; spesialisthelsetjenesten; statlig eierskap

JEL-codes: I18

38 pages, June 29, 2009

Full text files

HERO2002_12.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.