Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2002:14: Beregning av tilgjengelighetsindeks til spesialisthelsetjenester på kommunenivå

Gry Stine Kopperud
Additional contact information
Gry Stine Kopperud: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Formålet med dette notatet er å konstruere en indeks for å kunne belyse den norske befolknings tilgjengelighet til offentlig finansierte spesialisthelsetjenester. Geografiske variasjoner mellom alle kommunene beregnes i en tilgjengelighetsindeks, for spesialisthelsetjenester utført ved offentlige sykehus og privatpraktiserende spesialister utenfor sykehus. En indikator for tilgjengelighet på kommunenivå må inneholde et mål for kapasiteten i vedkommende kommune, og et mål for tilbudet i nærliggende kommuner. Tilgjengelighets-indeksen er beregnet med utgangspunkt i konstruerte kapasitets- og avstandsmatriser. Kapasiteten i spesialisthelsetjenesten måles langs tre dimensjoner: Effektive senger, årsverk for sykehusleger og årsverk for privatpraktiserende spesialister med fylkeskommunal driftsavtale. Avstanden måles på to måter: Antall kilometer og reisetid i minutter. Den beregnede tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten er best for de mest befolkningstette kommunene. Kommunene med best tilgjengelighet i forhold til gjennomsnittet er sammenfallende med de som har størst kapasitet per innbygger i fylket. Tilgjengeligheten er dårligst for kommunene i helseregion Nord. Aller dårligst er tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten i kommunene med små innbyggertall i Nordland og Finnmark.

Keywords: Tilgjengelighetsindeks; tilgjengelighet; spesialisthelsetjenester; kommunenivå

JEL-codes: I18

70 pages, June 29, 2009

Full text files

HERO2002_14.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.