Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2003:15: Fastlegeordningen og det kommunale legearbeidet Er det tilfeldig hvilke leger som påtar seg kommunalt legearbeid?

Geir Godager ()
Additional contact information
Geir Godager: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Kommunene har som følge av Fastlegeordningen (FLO) ansvar for å sikre innbyggere listeplass hos en fastlege, men er også ansvarlige for at legeoppgaver som ikke omfattes av FLO blir utført. Dette innbefatter ordningen med kommunalt ansatte tilsynsleger på sykehjem og leger på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Det "kommunale legearbeidet" utføres i hovedsak av fastleger ansatt i deltidsstillinger, og i henhold til avtaleverket har kommunene anledning til å kreve at fastlegene utfører inntil 7,5 timer kommunalt legearbeid per uke som betingelse for å få individuell fastlegeavtale med kommunen. Data om kommunalt legearbeid fra utvalgte kommuner viser stor variasjon mellom de forskjellige kommunene relativt til innbyggertallet. I denne rapporten vil man undersøke om en fastlege med kortere pasientliste enn ønsket, er villig til å utføre arbeidsoppgaver som for de er mindre lønnsomme enn arbeid med egen praksis. Analysen viser at leger som opplever pasientknapphet har signifikant større sannsynlighet for å arbeide mer enn 7,5 uketimer for kommunen enn leger som har fått det antall pasienter de ønsket seg. I tillegg viser data at leger som er spesialister i samfunnsmedisin, har en større sannsynlighet for å utføre kommunalt legearbeid utover 7,5 uketimer. Det kan dessuten se ut til at leger som praktiserer i usentrale kommuner, utfører mer kommunalt legearbeid.

Keywords: Kommunalt legearbeid; Fatstlegeordningen; Pasientknaphet; Pasientlister

JEL-codes: I18

55 pages, June 21, 2009

Full text files

HERO2003_15.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.