Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2004:5: De syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere

Elisabeth Fevang ()
Additional contact information
Elisabeth Fevang: Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Postal: Gaustadalléen 21, N-0349 Oslo, Norway

Abstract: Rapporten omhandler langtidssykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere som jobber på sykehjem, sykehus, psykiatriske institusjoner og i hjemmetjenesten. Data fra årene 1993 til 2000 viser at hjelpepleiere er betydelig mer utsatt for sykefravær enn sykepleierne. Blant sykepleierne skiller spesialsykepleiere og administrerende sykepleiere seg ut med noe mindre fravær enn "vanlige" sykepleiere. Pleiere på sykehjem og i hjemmetjenesten har betydelig mer fravær enn pleiere som jobber på sykehus og i psykiatriske institusjoner. En forklaring på de store forskjellene mellom pleiergruppene og mellom arbeidsstedene kan være forskjeller i arbeidsmiljø. I hjemmetjenesten og på sykehjem er arbeidet preget av mye fysisk tungt arbeid, med mange tunge løft og arbeid i ubekevemme stillinger. Dette vil øke risikoen for belastningsskader og senere sykefravær. Ser man på hjelpepleiere spesielt, vil de ofte få det aller tyngste pleiearbeidet, noe som gjør denne gruppen særlig utsatt for fravær knyttet til muskel- og skjelettlidelse. Når det gjelder utviklingen over tid har andelen langtidssykemeldinger økt med 50 prosent i den aktuelle perioden (fra 5,8 prosent i 1993 til 8,6 prosent i 2000). I 2000 var sykefraværet blant "vanlige" sykepleiere 7,3%, mens hjelpepleiere hadde et sykefravær på hele 10,3%. Sannsynligvis er det mye som kan gjøres for å få ned sykefraværet både blant sykepleiere og hjelpepleiere. Ulike tiltak for å bedre arbeidsmiljøet vil antakelig kunne redusere fraværet både på kort og lang sikt, noe som gjør at institusjonene og samfunnet blir spart for store kostnader.

Keywords: Langtidssykefravær; hjelpepleiere; sykepleiere; sykehjem; sykehus

JEL-codes: I18

69 pages, June 14, 2009

Full text files

HERO2004_5.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.