Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2005:4: Strategier for bedre helse og funksjonsevne blant eldre

Kari Eika () and Hilde Lurås
Additional contact information
Kari Eika: Department of Economics, Postal: P.O. Box 1095 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Hilde Lurås: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Fram mot 2050 blir det flere eldre, og en høyere andel eldre i befolkningen enn det som er tilfelle i dag. Ifølge befolkningsframskrivinger vil antall personer over 67 år fordobles de nærmeste 50 år og for aldersgruppen over 90 år blir veksten enda sterkere. Siden utgiftene til helse- og omsorgstjenester er høyere blant eldre enn i befolkningen for øvrig, er det økte tjenestebehovet dette medfører en stor politisk utfordring, finansielt og realøkonomisk. I forbindelse med Stortingsmeldingen om framtidas pleie- og omsorgstjeneste som skal legges fram høsten 2005 har vi på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), sett nærmere på forebyggingstiltak som kan bidra til bedre helse og funksjonsevne blant eldre. Vi har av hensyn til omfanget av rapporten i hovedsak vektlagt helsetjenestetiltak. Betydningen av en aldrende befolkning for det framtidige behovet for helse- og omsorgstjenester diskuteres i avsnitt 2, og som gjennomgangen viser er det i litteraturen en viss uenighet knyttet til i hvilken grad utgiftene til helse- og omsorgstjenester øker som følge av at befolkningen eldes. Mennesker eldes forskjellig, og det er store individuelle forskjeller når det gjelder samlet hjelpebehov over livsløpet. Avsnitt 3 tar for seg helse, funksjonssvikt og sykdom i alderdommen, og hva som kjennetegner eldre med god funksjonsevne. Vi omtaler også de vanligste årsaker til helseproblemer og nedsatt funksjonsevne hos eldre.

Keywords: aldrende befolkning; førebygging; helse og omsorgstjenester

JEL-codes: I18

80 pages, June 7, 2009

Full text files

HERO2005_4.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.