Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2007:2: Laboratorie- og røntgen-virksomheten i kjølvannet av sykehus-reformen: Mer privatisering og lavere kostnader?

Terje P. Hagen , Tor Iversen () and Sverre A.C. Kittelsen
Additional contact information
Terje P. Hagen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: Institute of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Tor Iversen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Institute of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Sverre A.C. Kittelsen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Institute of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Vi beskriver endringer i forholdet mellom de regionale helseforetakene og de private leverandørene av laboratorie- og røntgentjenester i kjølvannet av sykehusreformen. Disse endringene er delvis bestemt av endringer i reguleringsregime og delvis av anbudsprosesser og kontrakter initiert av RHF-ene selv. Anbudene har så langt blitt begrenset til å gjelde private leverandører, som blir garantert en minimumsaktivitet tilsvarende hva de hadde i 2004. Dette er trolig en viktig grunn til at samtlige RHF-er sier de ikke har foretatt kostnadssammenligninger mellom offentlige og private tilbud. Det er så langt ingen tendens til at man ønsker å bruke konkurranse som et hjelpemiddel for å få til en optimal fordeling mellom offentlig og privat produksjon. Anbudskonkurransene har dermed dreid seg om å få til en gitt privat produksjon billigst mulig. I den forbindelse er det interessant at bare ett av RHF-ene har noen oppfatning av om de private tjenestene har blitt billigere etter anbudskonkurransen. Det er foreløpig for tidlig å trekke konklusjoner når det gjelder effektene av omleggingen på det offentliges samlede utgifter til tjenester fra private laboratorier og røntgeninstitutter. Tendensene så langt er sprikende og indikerer fallende utgifter per produsert enhet for laboratorietjenester og økende utgifter per produsert enhet for røntgentjenester.

Keywords: sykehusreformen; private laboratorier og røntgeninstitutter; laboratorie- og røntgentjenester

JEL-codes: I11

43 pages, June 3, 2009

Full text files

HERO2007_2.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.