Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2007:6: Fastlegeordningen - Utvikling i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet

Geir Godager (), Tor Iversen () and Hilde Lurås ()
Additional contact information
Geir Godager: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Tor Iversen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Hilde Lurås: Helse Øst Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning

Abstract: Rapporten har disse funnene: Antallet kontakter med allmennlege har forandret seg lite i perioden 1999 til 2005. Gjennomsnittlig antall kontakter i løpet av de siste 12 måneder er 2,91 i 2005. • God kapasitet på kommunenivå samvarierer positivt med antall kontakter med allmennlege: antallet kontakter er større i kommuner der mer enn halvparten av legene har ledige listeplasser. • Andelen som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten har ikke blitt mindre etter innføringen av fastlegeordningen i 2001. • God kapasitet på kommunenivå samvarierer positivt med antall kontakter med spesialisthelsetjenesten: antallet kontakter med spesialisthelsetjenesten er større i kommuner der mer enn halvparten av legene har ledige listeplasser. • Ventetiden fra timebestilling til konsultasjon hos allmennlege har falt jevnt fra 1999 til 2005. Det er en jevn økning i andelen som får time samme dag, og en jevn nedgang i andelen som må vente mer enn 14 dager på konsultasjon. • God kapasitet på kommunenivå gir kortere ventetid: Ventetiden er signifikant kortere i kommuner der mer enn halvparten av legene har ledige listeplasser • God kapasitet på legenivå gir kortere ventetid: Leger som har mer enn 100 ledige plasser på sin liste tilbyr kortere ventetid enn leger som ikke har ledig kapasitet. • Det har skjedd en utvikling i befolkningens fornøydhet i perioden 2002-2005: Befolkningen er mer fornøyd med ventetiden til konsultasjon Befolkningen er mer fornøyd med konsultasjonslengden Ingen endringer i oppfatningen av fastlegens henvisningspraksis Befolkningen er mindre fornøyd med relasjonen til legen Befolkningen er mindre fornøyd med legens faglige dyktighet. • Myndighetene trenger et redskap for å overvåke utviklingen i befolkningens bruk av, tilgjengelig til og fornøydhet med fastlegene. Levekårsundersøkelsene koplet med fastlegedatabasen kan være et hensiktsmessig og billig redskap for å ivareta en slik overvåkingsfunksjon.

Keywords: legetjenester; fastlegeordningen

JEL-codes: I11

32 pages, June 3, 2009

Full text files

HERO2007_6.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.