Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2009:1: Kostnader ved høydosebehandling med autolog stam-cellestøtte ved fire norske sentra

Vinod Mishra (), Lorentz Brinch , Peter Ernst , May Kristin Lønseth , Jon Magnus Tangen , Jenny Wikelund , Cecilia Flatum , Eva Baggerød , Bjørn Helle , Sølvi Andersen , Stein Vaaler , Terje P. Hagen and Stein Kvaløy
Additional contact information
Vinod Mishra: Rikshospitalet HF, Postal: Vinod Mishra, Helsefaglig støtte, Rikshospitalet HF, 0027 Oslo, Norway, Tel: + 47 23 07 11 76, Fax: + 47 23 07 11 78
Lorentz Brinch: Seksjon for blodsykdommer, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet HF
Peter Ernst: Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus HF
May Kristin Lønseth: Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus HF
Jon Magnus Tangen: Hematologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus HF
Jenny Wikelund: Hematologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus HF
Cecilia Flatum: Økonomiavdelingen, Ullevål universitetssykehus HF
Eva Baggerød: Kreftklinikken, Fagområde Onkologi (Radiumhospitalet), Rikshospitalet HF
Bjørn Helle: Økonomiavdelingen Radiumhospitalet, Rikshospitalet HF
Sølvi Andersen: Helsefaglig støtte, Rikshospitalet HF
Stein Vaaler: Sykehusadministrasjonen, Rikshospitalet HF
Terje P. Hagen: Institute of Health Management and Health Economics
Stein Kvaløy: Kreftklinikken, Fagområde Onkologi (Radiumhospitalet), Rikshospitalet HF

Abstract: Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) er rutinebehandling hos selekterte grupper av pasienter med malignt lymfom og myelomatose. Hva er kostnadene ved denne type behandling? I perioden mai 2001-desember 2001 utførte vi en prospektiv kostnadsanalyse av behandlingsforløp som grovt kan deles i 3 faser: 1) den tumorreduserende kjemoterapifasen, 2) fasen med mobilisering, høsting og nedfrysing av autologe stamceller og 3) selve høydosefasen (HMAS-fasen). 30 pasienter med myelomatose ble fulgt ved tre forskjellige universitetssykehus og 10 pasienter med lymfom ble fulgt ved det fjerde sykehuset. Direkte pasientrelaterte kostnader ble registrert daglig. Indirekte kostnader ble fordelt på pasientene basert på estimater og ut fra forhåndsdefinerte fordelingsnøkler fra relevante avdelinger. Alle kostnadsdata ble beregnet i 2001 priser. Den gjennomsnittlige totale kostnaden for alle tre faser var kr. 306 904 kr (variasjonsbredde 244 035-379 127). Vi fant en statistisk signifikant korrelasjon mellom varighet av sykehusopphold og sykehusenes kostnader i alle tre behandlingsfaser. En stor del av kostnadene i høstefasen var knyttet til medikamenter brukt til stamcellemobilisering. I høydosefasen, som var den mest kostnadskrevende fasen, var de største kostnadene knyttet til sykepleiepersonalet. Det var betydelige variasjoner i kostnader mellom sykehusene. Den gjennomsnittlige totalkostnaden var vesentlig høyere enn full DRG-pris for myelomatose og myelomatose i 2001. Sykehusene måtte selv bære differansen mellom de reelle kostnadene og DRG-prisen. Per i dag (2008) er differansen redusert da det er etablert en sideutbetaling for HMAS- behandling.

Keywords: Kostnadsberegning; kreft; stamcelle; sykehus

JEL-codes: D24; I12

17 pages, March 10, 2009

Full text files

2009_1.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.