Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2009:2: Trender i sosiodemografiske og regionale forskjeller i dødelighet i Norge 1975-2002

Kjersti Norgård Berntsen ()
Additional contact information
Kjersti Norgård Berntsen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Institute of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Formålet med denne oppgaven er å undersøke trender i sosiodemografiske og regionale forskjeller i dødelighet i Norge. Med registerdata for hele Norges befolkning i alderen 30-89 år i perioden 1975-2002 estimeres effekten av ekteskapelig status, utdanning og landsdel på dødelighet ved hjelp av diskret tids forløpsanalyse. Datamaterialet omfatter 69 094 100 personår, og i løpet av observasjonsperioden finner det sted 1 043 030 dødsfall. Det fremkommer store variasjoner i dødelighet mellom personer med ulik ekteskapelig status og utdanningsnivå. I 2000-2002 var for eksempel sannsynligheten for å dø i løpet av et år omtrent dobbelt så stor blant aldri gifte menn som blant gifte menn, mens den var omtrent 1,7 ganger så stor blant aldri gifte kvinner som blant gifte kvinner. Tilsvarende var sannsynligheten for å dø i løpet av et år for menn og kvinner med lang høyere utdanning omtrent halvparten av sannsynligheten for å dø i løpet av et år for personer som kun hadde grunnskole. Resultatene gir lite støtte til at det er en interaksjonseffekt mellom ekteskapelig status og utdanning. Sosiodemografiske forskjeller i dødelighet økte i perioden 1975-2002 når man måler dette på en relativ skala. Analyser av absolutte forskjeller i dødelighet gir mer blandede resultater. Regionale forskjeller i dødelighet er relativt små, og de har vært stabile over tid blant menn og svakt økende for kvinner. Beregninger av hva dødelighetsforskjeller etter ekteskapelig status og utdanning utgjør i forventet gjenstående levetid ved alder 30 år, viser at gifte menn og kvinner med minimum et kurs på høyskole eller universitet kunne forvente å leve omtrent tolv år lenger enn aldri gifte menn og kvinner med grunnskole i 2000-2002. Dersom man undersøker ulikheter mellom de tilsvarende gruppene på henholdsvis Vestlandet og i Oslo øker forskjellen til omtrent 15 år. Oppgaven viser også at det har vært en stagnasjon eller reduksjon i forventet gjenstående levetid for 30 år gamle aldri gifte menn og kvinner som kun har grunnskole i perioden 1975-2002. Sosiodemografiske forskjeller i dødelighet kan blant annet skyldes forhold bak valg av ekteskapelig status og utdanning som også påvirker dødelighet (seleksjon), beskyttelsesmekanismer knyttet til å være gift, eller at utdanningsnivå kan ha konsekvenser for materielle forhold, helseatferd eller psykososiale faktorer. Regionale forskjeller i dødelighet kan skyldes forhold ved landsdelen, slik som tilgjengelighet til helsetjenester og grad av luftforurensning, og dessuten forskjeller mellom personer som bor i ulike landsdeler. Med de tilgjengelige data er det ikke mulig å undersøke hvilke av disse mekanismene som bidrar til sosiodemografiske og regionale forskjeller i dødelighet i Norge.

Keywords: Dødelighet; sosial ulikhet; sosiodemokratiske forskjeller i Norge; regionale forskjeller i Norge

JEL-codes: J12

93 pages, May 5, 2009

Full text files

2009_2.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.