Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2009:6: Modeller for kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene

Terje P. Hagen ()
Additional contact information
Terje P. Hagen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Våren 2009 lanserte helseministeren ønsket om en reform som kan bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Gjennom den forutgående politiske prosessen har initiativet mer fått karakter av å bli en reform for å styrke kommunehelsetjenesten: Mer av behandlingen skal skje i kommunene, og kommunene skal få en mer sentral rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Målet er både høyere kvalitet og lavere framtidig utgiftsvekst i helsetjenesten som helhet enn det vi har hatt siste årene. For å nå målene må både organisatoriske, lovmessige og finansielle virkemidler tas i bruk. Dette notatet gir en diskusjon av ett av elementene som er under vurdering i statsrådens reformpakke – kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene innebærer at kommunene belastes for en andel av behandlingskostnadene i spesialisthelsetjenesten. Begrunnelsen for en slik ordning er at den skal gi kommunene insentiv til å utvikle alternative tilbud til sykehusbehandling og til å satse mer på forebygging. Videre skal ordningen gi kommunene en sentral ansvars- og oppgavemessig rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten og understøtte forebygging, tidlig intervensjon, riktig behandling av pasienter som har behov for koordinerte tjenester og riktigere bruk av ressurser for samhandlingspasientene.

Keywords: samhandling; primærhelsetjenesten; spesialisthelsetjenesten; finansiering; somatiske sykehus; Norge

JEL-codes: I18

41 pages, September 8, 2009

Full text files

2009_6.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.