Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2009:12: Effekter av endringer i finansieringsansvaret for TNF-hemmere

Terje P. Hagen (), Irina Bjarkum , Silje Hobbel and Karianne Orderdalen
Additional contact information
Terje P. Hagen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Irina Bjarkum: Institute of Health Management and Health Economics
Silje Hobbel: Institute of Health Management and Health Economics
Karianne Orderdalen: Institute of Health Management and Health Economics

Abstract: Tumor necreosis factor alfa (TNF-a) - hemmere, og andre biologiske inflammatoriske modifiserende legemidler blir brukt innen reumatologi, gastroenterologi og dermatologi. I denne rapporten analyseres effekter av endringer i finansieringssystemet for seks legemidler som faller innenfor disse legemiddelgruppene og som langt på vei er substitutter: Humira, Enbrel og Remicade som er TNF-hemmere, Raptiva og Orencia som er registrert under kategorien selektive immunsuppressiver og MabThera som er registrert under kategorien monoklonale antistoffer og primært har vært benyttet på indikasjonen non-Hodgins lymfom. I 2006 ble finansieringsansvaret endret for TNF-hemmere og enkelte andre preparater som benyttes i behandlingen av revmatiske sykdommer. Endringen innebar at finansieringsansvaret for disse preparatene fullt ut ble lagt til helseforetakene. Samtidig med endringen i finansieringsansvaret fikk Legemiddelsamarbeidet (LIS) en mer aktiv rolle i forhandlingen av priser og det ble innført nasjonale retningslinjer for bruk av TNF-hemmere. Rapporten konkluderer emllom annet med at retningslinjene som er utarbeidet for bruk av TNF-hemmere er godt kjent blant spesialistene i revmatologi. I følge intervjuobjektene og respondentene i spørreundersøkelsen er retningslinjene godt egnet i deres kliniske hverdag og er en viktig beslutningsstøtte, særlig som følge av den økende etterspørselen etter medikamentene de omhandler. At revmatologer har vært delaktige i utarbeidelsen av retningslinjene har bidratt til at retningslinjene har høy legitimitet. Det er fortsatt ønskelig at sentrale myndigheter utarbeider denne type retningslinjer. I analysen av prisutviklingen konkluderte vi med at maksimalprisene har en sterkt regulerende effekt på utsalgsprisene. Elastisitetene for variabelen som beskriver maksimalprisene varierte mellom 0,80 og 0,83 som innebærer at endringer i internasjonale referansepriser nesten fullt ut reflekteres i utsalgsprisene i Norge. Effekten av omsatt volum er negativ, som innebærer at økt volum bidrar til reduserte priser. Effektene er relativt svake. Effekten av økt markedskonkurranse (HHI) gir også effekter i forventet retning. En reduksjon i markedskonsentrasjonen på 10 % reduserer prisene med en knapt to prosent. Effektene av økende bruk av anbud er 3,5-3,7% og økende over tid. I 2008 var effekten av økt konkurranse på prisene om lag 4 prosent i gjennomsnitt.

Keywords: Legemidler; substitutter; finansieringssystem; TNF-hemmere; prisutvikling

JEL-codes: I18

59 pages, December 14, 2009

Full text files

2009_12.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.