Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2010:1: Brukernes erfaringer med fastlege-ordningen 2001-2008 - Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet

Geir Godager () and Tor Iversen ()
Additional contact information
Geir Godager: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Tor Iversen: Institute of Health Management and Health Economics, Postal: P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: I denne rapporten beskrives trekk ved utviklingen i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet med fastlegetjenesten etter at den ble etablert i 2001. Datamaterialet som er benyttet, er en kobling av Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelser og fastlegedatabasen til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Forfatterne bak rapporten har mottatt midler fra Helse og omsorgsdepartementet for å utføre studien, og de har avdekket en rekke funn: - Antallet selvoppgitte kontakter med allmennlege har økt i perioden 1999 til 2008. I 2008 er gjennomsnittlig antall kontakter i løpet av de siste 12 måneder 3,46, og dette er flere kontakter enn i noen tidligere levekårsundersøkelse. - God kapasitet på legenivå samvarierer positivt med antall kontakter med allmennlege: antallet kontakter i 2008 er større dersom respondentens fastlege opplever knapphet på pasienter. - God kapasitet på legenivå gir kortere ventetid: Leger som har mer enn 100 ledige plasser på sin liste tilbyr kortere ventetid enn leger som ikke har ledig kapasitet. - Det har skjedd en utvikling i befolkningens fornøydhet i perioden 2002-2008 sett under ett: Befolkningen er mindre fornøyd med relasjonen til legen * Befolkningen er mindre fornøyd med legens faglige dyktighet. * Det er ingen endringer i oppfatningen av fastlegens henvisningspraksis * Det er ingen endringer i fornøydhet med konsultasjonslengden * Befolkningen er mer fornøyd med ventetiden til konsultasjon

Keywords: Fastlege; allmennleger; tilgjengelighet; kapasitet; ventetid; spesialisthelsetjenesten; Norge

JEL-codes: C12; H44; H51; H75; I11; I18

31 pages, February 2, 2010

Full text files

2010_1.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.