Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2013:6: Pasientbehandling og legeressurser i en sykehusavdeling

Dag Bratlid ()
Additional contact information
Dag Bratlid: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Bakgrunn. Mesteparten av den elektive aktiviteten i en sykehusavdeling foregår på dagtid gjennom ukens hverdager, selv om den akutte virksomheten foregår hele døgnet. Hvordan pasientbelastning og legeressurser fordeler seg gjennom døgnet i en sammenhengende tidsperiode i en avdeling er tidligere ikke studert. Materiale og metode. På bakgrunn av bemanningsplan ble legetimer gjennom døgnet til klinisk arbeid i døgnets ulike tidsperioder beregnet, korrigert for antatt tid brukt til ikke pasientrettet arbeid. Tilsvarende ble pasientbehandling som innleggelser, utskrivelser, visitter og polikliniske konsultasjoner registrert. Tidsbruk til disse ulike arbeidsoppgavene ble vektet likt og brukt som mål på pasientbelastning. Resultater. Undersøkelsen viser at det er lite samsvar mellom pasientbelastning og tilgjengelige legetimer gjennom de ulike tidsperiodene. På kveld og natt var pasientbelastningen vesentlig høyere enn på vanlig dagtid i ukedagene, og på dagtid i helgene var pasientbelastningen på legene tre til fire ganger så stor som i ukedagene. Pasientbelastningen varierte også på dagtid gjennom ukedagene og var størst på tirsdager og onsdager, da var også arbeidsbelastningen for legene størst. Det var færre innleggelser av listepasienter og færre polikliniske konsultasjoner i slutten av uken. Fortolkning. Resultatene tyder på at organiseringen og bruken av legeressursene (arbeidsplanene) ikke tar hensyn til at pasientbelastningen er relativt konstant gjennom alle ukens dager. Lavere pasientvolum og legebemanning i slutten av uken sammenliknet med ukens første tyder også på at avdelingens samlede ressurser ikke utnyttes godt gjennom uken. Særlig gjelder det den polikliniske virksomheten. Legebemanningen kan dessuten være på grensen til det uforsvarlige på kveld, natt og helg. En jevnere fordeling av legebemanningen gjennom døgnet og uken synes å være nødvendig både ut fra hensynet til produktivitet, legenes arbeidsbelastning og pasientenes sikkerhet.

Keywords: Hospital; Management

JEL-codes: I11; I12

19 pages, September 10, 2013

Full text files

hero2013-6.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:30.