Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2016:3: Effekter av kommunal medfinansiering på etterspørsel etter spesialisthelsetjenester

Terje P. Hagen ()
Additional contact information
Terje P. Hagen: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Arbeidsnotatet er en del av prosjektet Prosessevaluering av Samhandlingsreformen som finansiert av Norges Forskningsråd (NFR-nummer 220764). Prosjektets hovedmål er å beskrive nye organisasjonsmodeller som utvikles for kommunal tjenesteyting og for samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og å studere effekter av disse modellene som kan avleses etter relativt kort tid (2-3 år). Evalueringen er bygd opp over tre arbeidspakker som hver inneholder flere delprosjekter. Dette arbeidsnotatet inngår i arbeidspakke C og analyserer effektene av kommunal medfinansiering på forbruket av spesialisthelsetjenester. Vi har benyttet data fra Helsedirektoratet (Norsk pasietregister – NPR), SSB Statistikkbanken (KOSTRA) og Grønt hefte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Verken Helsedirektoratet, SSB eller KMD er ansvarlig for analysene og tolkningene som er gjort.

Keywords: Kommunal medfinansiering; kommuner; spesialisthelsetjenester; samhandlingsreformen

JEL-codes: H11; H75; I18

11 pages, February 1, 2016

Full text files

2016-3.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:31.