Scandinavian Working Papers in Economics

HERO On line Working Paper Series,
Oslo University, Health Economics Research Programme

No 2016:5: Liggetider og reinnleggelser i somatiske sykehus før og etter Samhandlingsreformen

Terje P. Hagen (), Eliva Atieno Ambugo and Hans Olav Melberg
Additional contact information
Terje P. Hagen: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Eliva Atieno Ambugo: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Hans Olav Melberg: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Bakgrunn: Samhandlingsreformen ble implementert fra 1. januar 2012 og innbar blant annet kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Det er tidligere vist at betalingsordningen bidro til å redusere liggetidene for pasientene som ble meldt utskrivningsklare. Forsknings-spørsmålene her er om ordningen bidro til en generell reduksjon i liggetidene og til å øke sannsynligheten for at pasientene ble reinnlagt for akuttbehandling innen 30 dager etter utskriving. Materiale og metode: Data ble hentet fra Norsk pasientregister (NPR) for perioden 1. januar 2009-31. desember 2014. Vi etablerte fem utvalg av pasienter: 1) Et tilfeldig trukket utvalg av 200 000 pasienter og 2) fire diagnosespesifikke utvalg som omfattet alle pasienter med hoveddiagnosene hoftebrudd (ICD 10: S72), slag (I63), hjerteinfarkt (I21, I22) og KOLS eller astma (ICD 10 J44, J45 og J46). I de diagnosespesifikke analysene benyttet vi alder, kjønn og tidligere sykehistorie til risikojustering. Liggetider ble analysert ved regresjonsanalyser og sannsynligheten for akutte reinnleggelser innen 30 dager ble analysert ved logistisk regresjonsanalyse. Vi benyttet instrumentvariabelmetode for å justere for seleksjonseffekter. Analysene ble gjort med faste effekter for helseforetak. Pasienter som døde under sykehusoppholdet ble ekskludert fra analysene. Resultater: Implementeringen av Samhandingsreformen er assosiert med en reduksjon i liggetidene på 0,1 dager. For pasienter som er definert som utskrivningsklare og skal ha tjenester fra kommunene, reduseres liggetidene mer. I tilfeldighetsutvalget var det samlet sett ingen endringer i reinnleggelsesratene. Resultater fra de diagnosespesifikke analysene samsvarer med resultatene fra analysen av tilfeldighetsutvalget. Sannsynligheten for reinnleggelse øker med alder og komorbiditeter. Pasienter som meldes utskrivningsklare har høyere reinnleggelsesrater enn de som ikke meldes utskrivningsklare, men det skjer ingen generelle endringer i reinnleggelsesraten for denne gruppen fra før til etter innføringen av Samhandlingsreformen for noen av de utvalgte pasientgruppene. Det er imidlertid store variasjoner mellom helseforetak og kommuner. Fortolkning: Liggetidene reduseres ved innføringen av Samhandlingsreformen mens det ikke skjer generelle endringer i reinnleggelsesratene for de pasientgrupper som er analysert. Vår fortolkning er at kommunene har håndtert den økte omsorgsbelastningen som fulgte av Samhandlingsreformen.

Keywords: Kommuner; sykehus; liggetid; reinnleggelser; reform; betalingsordning

JEL-codes: I18

22 pages, April 15, 2016

Full text files

2016-5.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:37:09.